Connect with us

Senica vlani evidovala 18 nevybavených žiadostí o byt

Spravodajstvo

Senica vlani evidovala 18 nevybavených žiadostí o byt

Senica vlani evidovala 18 nevybavených žiadostí o byt

SENICA (rz) – Mesto Senica je vlastníkov viac ako 560 nájomných bytov a 53 obytných miestností v ubytovni na Hurbanovej ulici. Hoci ku koncu minulého roka radnica evidovala len 18 nevybavených žiadostí o byt, zvažovať bude výstavbu ďalších nájomných bytoviek.

V roku 2017 mesto zaevidovalo 103 nových žiadostí o pridelenie bytu, resp. obytnej miestnosti v ubytovni, z toho 19 žiadostí nespĺňalo na pridelenie bytu potrebné kritériá. Išlo napríklad o chýbajúce potvrdenia o príjme, evidované dlhy voči mestu či vlastníctvo inej nehnuteľnosti. Jedenásti žiadatelia svoju žiadosť stornovali a 32 žiadostí, ktoré neboli viac ako dva roky žiadateľmi aktualizované, bolo v súlade s VZN mesta vyradených z evidencie. Mesto vlani pridelilo žiadateľom 60 bytov a 16 obytných miestností. Výpoveď zmluvy o nájme bytu z dôvodu neplatenia nájmu a zálohových platieb bola doručená 84 nájomcom a výpoveď zmluvy o nájme obytnej miestnosti dostalo 13 nájomcov.  Odovzdaných mestu bolo 58 bytov a 16 obytných miestností, z toho 6 bytov a 5 obytných miestností na základe výzvy na odovzdanie.

Opravu strechy preplatila poisťovňa

Ročný predpis nájmu spolu za všetky byty vlani predstavoval sumu 656 001,19 eur, z ktorej sa okrem opráv uhrádzali splátky úveru zo ŠFRB. poplatky za správu, poistné, platby iným správcom a tvorba fondu údržby a opráv v zmiešaných domoch. Ročný predpis nájmu na ubytovni predstavoval 57 920,22 €.  „V roku 2017 sme opäť zaznamenali pokles dlhu, a to vo výške 8031,87 €. V praxi to znamená, že od nájomcov bolo prijatých o 8 tisíc eur viac, ako bol predpísaný nájom. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje pokles o 1,13 % z celkového dlhu na všetkých domoch vrátane ubytovne, ktorý sme evidovali k 1. 1. 2017,“ uviedol vo svojej správe Rastislav Vartiak, vedúci oddelenia sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu MsÚ Senica. K priaznivému vývoju podľa neho prispelo viacero faktov, od zlepšenia platobnej disciplíny nájomcov cez preplatky v ročnom vyúčtovaní za predchádzajúci rok, ktoré boli u dlžníkov použité aj na zníženie dlhu na nájomnom, až po prijaté platby na základe exekučných konaní a poplatky za omeškané platby. V ubytovni na Hurbanovej bolo ku koncu vlaňajška ubytovaných 86 nájomcov. „Celkové náklady na prevádzku ubytovne boli 81 600,07 €, príjem  z uhradeného nájomného predstavoval 63 734,57 €. Z toho vyplýva, že v minulom roku muselo mesto dotovať prevádzku ubytovne vo výške 17 856,50 €,“ uviedol R. Vartiak. Na údržbu a opravy bytov, resp. spoločných priestorov v bytových domoch bola vlani vynaložená suma 113 779,78 €. Najväčšou investíciou vo výške 21 285 € bola montáž meračov tepla vo viacerých bytových domoch a oprava víchricou strhnutej strechy na dome Sv. Cyrila a Metoda vo výške 10 304,26 €. „Táto investícia však bola na začiatku roku 2018 ako poistná udalosť preplatená poisťovňou,“ dodáva R. Vartiak.

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top