Connect with us

Nový ročník Výtvarnej Senice

Kultúra

Nový ročník Výtvarnej Senice

Nový ročník Výtvarnej Senice

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica oslávila v minulom roku svoje jubileum – 50 rokov.

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje jej nový ročník, s cieľom aktivizovať a podporovať túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti v celej jej žánrovej rozmanitosti, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať nové talenty z radov mládeže i dospelých, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov výtvarnej tvorby a rozšíriť kultúrnu ponuku v meste Senica.
Súťaž je postupová, trojstupňová /regionálna, krajská, celoštátna/, založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov, členov združení a spolkov amatérskych výtvarníkov.  Môžu sa  do nej  zapojiť občania žijúci v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov veku  z okresov Senica a Skalica. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.  Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená, je vyhlásená vo všetkých výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií. Člení sa na 4 súťažné kategórie: autori od 15 do 25 rokov, autori od 25 do 60 rokov, autori nad 60 rokov a autori vo veku nad 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba /art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod./.

Výtvarné práce musia byť adjustované /pasparta, rám a pod., nie klipy/, realizované v rokoch 2015 a 2016 a na rube označené menom, priezviskom, adresou, vekom autora, názvom výtvarného diela, výtvarnou technikou, rokom vzniku diela a súťažnou kategóriou. Odporúča sa predložiť maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora. Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorovi udeliť ocenenia, vyberie práce na výstavu a odporučí najlepšie diela na postup do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Záujemcov o Výtvarnú Senicu prosíme doručiť svoje práce do 23. novembra 2016 do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5. Bližšie informácie, propozície súťaže a prihlášky poskytneme v Záhorskom osvetovom stredisku, tel. 034 6513740, 0911100302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk

Jaroslava Slezáková

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Kultúra

Populárne články


To Top