Connect with us

Bude v Kunove namiesto rekreácie bytová zástavba?

Spravodajstvo

Bude v Kunove namiesto rekreácie bytová zástavba?

Bude v Kunove namiesto rekreácie bytová zástavba?

SENICA (rz) – Jedným z najdôležitejších bodov senického mestského zastupiteľstva v utorok 15. novembra bolo prerokovanie návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta. Niektoré žiadosti o zmenu funkčného využitia územia prešli bez problémov, viaceré však vyvolali diskusiu.

„Posledný dodatok záväznej časti Územného plánu mesta Senica bol schválený v roku 2012 a aktuálne boli na mestský úrad doručené viaceré žiadosti na zmenu funkčného využívania územia v meste. Tieto požiadavky boli spracované do jedného materiálu, aby mohol byť začatý proces obstarania zmien a doplnkov územného plánu mesta,“ vysvetlila prednostka senickej radnice Katarína Vrlová. Návrh sa týkal 14 lokalít v katastrálnom území Senica a Kunov. „V schvaľovacom procese bude tento návrh zverejnený na úradnej tabuli a bude aj predmetom verejného prerokovania, kde bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa,“ dodala K. Vrlová.

Na zasadnutí senické mestské zastupiteľstvo schválilo začatie procesu v ôsmich lokalitách, v jednej lokalite neschválilo zmenu regulácie funkčného využitia územia a v piatich prípadoch odporučilo návrhy opätovne predložiť na rokovanie v decembri. Pri schválených návrhoch išlo väčšinou o zmenu plochy určenej podľa územného plánu na výrobné a podnikateľské účely, sklady a technickú a občiansku vybavenosť na plochu určenú na bývanie v malopodlažnej zástavbe. Diskusiu vyvolal najmä návrh na zmenu funkčného využívania štyroch lokalít v Kunove nad salašom Sobitšťan. Tie sú podľa územného plánu určené na rekreačné účely chaty,  žiadateľ však chce ich funkčné využitie zmeniť na plochy bývania v malopodlažnej zástavbe. Kým komisia pre podnikateľskú činnosť aj mestská rada zmenu odsúhlasili, komisia pre výstavbu ani komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku ju schváliť neodporučili. Predsedníčka poslednej spomínanej komisie Ľubica Krištofová uviedla: „V lokalitách sa nachádza poľnohospodárska pôda, a v súvislosti s bytovou výstavbou by dochádzalo k jej erózii. Okrem toho tu nie je doriešená kanalizácia, prístup k vode či parkovanie, a hrozí ďalšie zahustenie dopravy smerom k Senici. Predovšetkým si ale treba uvedomiť, že lokalita je braná ako budúca zóna pre rekreáciu. Myslím si, že v Senici sa nachádza dostatok priestorov a pozemkov, kde je podľa územného plánu naplánovaná nízkopodlažná bytová výstavba.“ Ľ. Krištofová zdôraznila, že územný plán je dokument, na ktorom pracovali tímy odborníkov, a tí pozerali nie na desať rokov, ale možno na päťdesiat rokov dopredu. „Určite vedeli, čo robia, a tak, ako to naplánovali, to nepochybne naplánovali dobre. Preto nie je dôvod meniť lokalitu určenú na rekreáciu na územie pre bytovú zástavbu,“ dodala. Napriek takémuto postoju viacerých poslancov ale návrh zmeny nakoniec prešiel, zahlasovalo zaň 13 poslancov, šiesti boli proti a traja sa zdržali hlasovania.

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Spravodajstvo

To Top