Connect with us

Záhorák na návšteve v obci Jablonica

Téma

Záhorák na návšteve v obci Jablonica

Záhorák na návšteve v obci Jablonica

Rozloha: 3144 ha

Prvá písomná zmienka: r. 1262

Starosta: Ing. Silvester Nestarec

HISTÓRIA

Prvé pomenovanie obce bolo villa Jabluncha Odvodené je od ovocného stromu jabloň a poukazuje na začiatky vzniku obce. Divoké jablone sa v minulosti vysádzali popri dôležitých obchodných cestách a ich konáre slúžili ako prirodzené zábrany chrániace cesty i vstupné brány do krajiny. Jablonica vznikla na starej Českej ceste – Via Bohemica. Od roku 1607 bola mestom, o čom svedčí bronzová pečať s latinským názvom. Túto výsadu však stratila v roku 1704 pre zradu Jabloničanov počas Rákoczyho povstania.

OBYVATEĽSTVO

Ku koncu júna tohto roka má Jablonica 2236 obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska je ich počet stabilizovaný, obec nezaznamenáva žiadne prudké výkyvy. Jediným demografickým problémom je starnutie populácie, čo je však trendom v celej republike a aj Európe.

BÝVANIE

Obec v zmysle územného plánu disponuje dvoma lokalitami určenými na IBV, realizáciu však komplikuje situácia vo vlastníctve pozemkov. „Stavebné parcely sú súkromným vlastníctvom a obec nemôže zabezpečiť vybudovanie inžinierskych sietí potrebných k masívnej výstavbe. IBV sa tak realizuje v malej miere a výlučne len v réžii budúcich vlastníkov,“ vysvetľuje starosta Jablonice S. Nestarec. V súčasnosti obec vlastní aj šesť nájomných bytov, ktoré sú nadstavbou zdravotného strediska. „Práve v mesiaci august spúšťame vďaka úveru od ŠFRB výstavbu dvoch nájomných bytových domov. V každom bude osem bytových jednotiek, v obci tak pribudne dovedna 16 bytov, čo výraznou mierou prispeje k zlepšeniu bytovej situácie,“ uvádza starosta. Dodáva, že podľa prieskumu i dopytu občanov je o bývanie v Jablonici veľký záujem, pretože obec ponúka všetky základné služby pre obyvateľov, má vynikajúcu dopravnú dostupnosť i polohu, a úmerne sa rozvíja.

ŠKOLSTVO  

V Jablonici sa nachádza materská škola, ktorá spadá priamo pod obec, a základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. MŠ navštevuje 50 detí, ZŠ má viac ako 160 žiakov. „Školstvo v obci sústavne podporujeme investíciami do infraštruktúry školských zariadení a ich areálov, aby bolo vytvorené motivačné, pohodlné a estetické prostredie pre výučbu, šport aj relax detí. V poslednom období sme vybudovali nové oplotenie školy, novú atletickú dráhu, a vonkajšie priestory boli vydláždené zámkovou dlažbou,“ hovorí S. Nestarec. Obec v rámci svojich možností a kompetencií aktívne komunikuje s vedením školských zariadení. Aj vďaka tomu materská aj základná škola poskytujú kvalitné vzdelanie a disponujú dobrým zázemím pre všestranný rozvoj detí.

KULTÚRA A ŠPORT

V obci pôsobí viacero aktívnych spoločenských organizácií, združení a klubov. Patria k nim Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica (členovia úspešne reprezentujú na súťažiach, venujú sa práci s mládežou a poskytujú pomoc pri organizovaní rôznych podujatí aj pri zásahovej činnosti), Únia žien (organizuje kultúrne podujatia a jej členky sa prezentujú aj v rámci folklórneho súboru Jabloničanka), Kynológia Jablonica, KK Barvínek (úspešné kynologické združenia, ktoré sa venujú rozvoju kynológie na profesionálnej úrovni), ŠK Jablonica (športový klub nadšencov bežeckého športu) či TJ Tatran Jablonica (aktívny futbalový oddiel, ktorý disponuje žiackym, dorasteneckým aj mužským tímom). Medzi ďalšími organizáciami pôsobiacimi v obci sú Klub slovenských turistov, Jednota dôchodcov, Poľovnícky zväz, Zväz záhradkárov, Zväz chovateľov, Detský klubík či Rádioamatéri. V obci sa počas roka koná veľa tradičných kultúrnych a športových podujatí, napríklad pochovávanie basy, koncerty k MDŽ,  stavanie mája, oslava MDD, stretnutia jubilantov, nočná hasičská súťaž, Obecný deň s jablonickým jarmokom, stretnutie dôchodcov, Jablkovo-orechové hody, vianočný koncert a mnohé iné.

PROBLÉMY A ZÁMERY

V súčasnosti obec najviac zamestnáva príprava výstavby nových nájomných bytov a príprava na realizáciu verejnej splaškovej kanalizácie (III. etapa). Aktuálne prebieha III. etapa revitalizácie historického parku v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a so zapojením nezamestnaných cez projekt ÚPSVaR. „Obec spolupracuje s novými vlastníkmi kaštieľa na jeho záchrane a príprave budúcich zámerov vlastníkov, v prázdninovom čase rekonštruuje interiér materskej školy a realizovaná je i obnova vonkajších plôch v areáli základnej školy,“ informuje S. Nestarec. Problémom  podľa jeho slov zostáva nedokončená verejná kanalizácia, na ktorej sa intenzívne pracuje,  a tiež stále nezrealizovaný cestný obchvat obce. „Obec je mimoriadne zaťažená nákladnou automobilovou dopravou, realizácia obchvatu je však mimo kompetencií obce Jablonica,“ dodáva starosta.

Fotografie zo života obce

 

 

Čítajte ďalej
Tiež sa Vám môže páčiť…

Viac v téme Téma

To Top