Connect with us

Mesto Skalica musí vrátiť takmer 100 tisíc eur

Spravodajstvo

Mesto Skalica musí vrátiť takmer 100 tisíc eur

Mesto Skalica musí vrátiť takmer 100 tisíc eur

SKALICA (mk) – Mesto Skalica musí vrátiť takmer 100 tisíc eur z eurofondov. Ide o časť dotácie za dva projekty, ktoré boli realizované za bývalého vedenia mesta. Súčastný primátor Ľudovít Barát uzavrel splátkový kalendár, podľa ktorého bude mesto svoj dlh splácať do roku 2020.

Krátenie dotácie v sume 51 985,97 € sa týka prjektu budovania biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti, na ktorý mesto získalo finančný príspevok vo výške 237 040,20 €, čiastku 43 305,62 € musí Skalica vrátiť za projekt komplexného vzdelávania pracovníkov radnice, ktorý bol podporený dotáciou vo výške 201 920 eur. „V prípade, že je projekt ukončený a mestu príde výzva na úhradu požadovanej sumy, môže to vyriešiť tak, že nezaplatí a záležitosť dá k súdu. V takom prípade by ale riadiaci orgán nahlásil porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly a mesto by mohlo byť vyradené zo zoznamu prijímateľov oprávnených čerpať dotácie zo štrukturálnych vondov EÚ. Keďže aktuálne je v Skalici realizovaná rekonštrukcia mestského úradu, aj o túto dotáciu by sme s najväčšou pravdepodobnosťou prišli,“ vysvetlil v stredu 12. apríla na zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Skalice Ľudovít Barát. Súdny spor by podľa neho bol tým najhorším riešením. Inou možnosťou je zaplatiť celkovú požadovanú sumu z rozpočtu mesta a tým znížiť výdavkovú časť, to by však znamenalo, že financie budú chýbať v rozpočte. „Tretím riešením je splátkový kalendár, a práve toto riešenie považujem za najprijateľnejšie,“ zdôraznil primátor. Viacerí poslanci kritizovali , že vedenie mesta ich o povinnosti vrátiť časť dotácií  neinformovalo, a splátkový kalendár bol podpísaný bez ich vedomia. Upozorňovali tiež,  že im chýbajú informácie o tom, aké konkrétne pochybenia boli dôvodom krátenia dotácií. „Myslím si, že o takýchto závažných veciach by sme mali byť informovaní presne, konkrétne a včas Zároveň by sme mali mať možnosť spolurozhodnúť o tom, aký postoj mesto k celej záležitosti zaujme,“ uviedol Lukáš Tisoň.

Problém celoslovenský 

Vetrolamy a vzdelávanie zamestnancov nie sú jediné projekty z posledných rokov, za ktoré musí Skalica vracať časť dotácií. Vratky sa týkali napríklad výstavby pavilónu pre ležiacich v zariadení pre seniorov, rekonštrukcie jezuitského kostola, budovania kompostárne či projektu Cyklotrasy bez hraníc. „Určite nikto nie je spokojný, keď musí niečo vracať. Na druhej strane ale treba pripomenúť, že mestu Skalica boli od roku 2003 poskytnuté finančné príspevky na 84 projektov vo výške viac ako 23 miliónov eur, a vratky predstavujú len 2 percentá z celkového objemu tejto sumy,“ uviedol exprimátor a poslanec zastupiteľstva Stanislav Chovanec. Zdôraznil zároveň, že krátenie dotácií nie je len záležitosť Skalice. „Ide o celoslovenský problém. Keď audity zistili pochybenia u riadiacich orgánov a dali im sankciu, riadice orgány to prehodili na samosprávy. 90 percent vratiek v Skalici sa týka procesu verejného obstarávania, pritom každé verejné obstarávanie musí byť realizované odborne spôsobilou osobou a až po jeho odsúhlasení riadiacim orgánom môže dôjsť k čerpaniu dotácie.“ S. Chovancovi dal za pravdu aj skalický primátor Ľ. Barát: „Každý, kto má skúsenosti s eurofondami vie, že je tu vždy riziko krátenia dotácií. Niektoré projekty pritom boli napadnuté až niekoľko rokov po ich realizácií. Máme teda dve možnosti: budeme robiť len to, na čo máme vlastné prostriedky a neriskovať, že nám niekto niečo bude krátiť, a to aj za cenu, že toho veľa neurobíme. Alebo pôjdeme do istého rizika, ale budeme môcť realizovať veľké projekty, na ktoré by sme sami financie nemali.“ Zástupca primátora Peter Pagáč doplnil, že problém vratiek bol už predmetom rokovania Združenia miest a obcí Záhoria. „Skúsenosti s vracaním dotácií má takmer každý primátor a starosta na Slovensku. Nie je pritom chyba v mestách, ale v legislatíve. Preto by sa situácia mala začať riešiť na celoslovenskej úrovni,“ zdôraznil.

 

Viac v téme Spravodajstvo

To Top